Všechny novinky do verze 23.2

25.09.2011 18:17

 

Upgrade 23.0-1-2 = verze 23.0-1-2

- - dialog pro nastavení PREFA popisů - hotovo 5.12.2010


- - dialog pro nastavení zateplení objektu, funkce zateplení kreslí sendvičovou stěnu - hotovo 5.12.2010


- - schematické náhledy zakreslovaných otvorů pro dialogy - hotovo 5.12.2010


- - zakreslování a výpis překladů Heluz v půdorysu - hotovo 10.1.2011


- - funkce pro kreslení základového pasu - řeší odskoky a napojení - hotovo 5.12.2010


- - zlepšené řízení zobrazování XREF u mezivýkresových vazeb - hotovo 5.12.2010

 

Upgrade 22.0-1 = verze 22.0-1

- - kreslení zateplení objektu (i vícevrstvé) - hotovo 15.2.2010
- - převodník CADKON->SkiJo - převod hladin a bloků ve výkresech do datové struktury SkiJo - hotovo 15.2.2010
- - popisy a výkazy prefabrikátů - hotovo 12.6.2010
- - kreslení rámů oken dvojitých výplní včetně ostění zalomeného - hotovo 12.6.2010
- - rozšířena podpora kreslení pomocných konstrukcí - hotovo 12.6.2010
- - optimalizace menu (pro ZWCAD) - hotovo 12.6.2010
- - vzorové skladby komunikací - zpevněných ploch
- - optimalizace polohy popisu dveří

Upgrade 21.0-1-2-3 = verze 21.0-1-2-3

- - doplněn přepínač pro kreslení dle ČSN 01 3420 - čáry nad rovinou řezu, obklady, okenní rámy ... - hotovo 7.10.2009
- - vzorové skladby komunikací - zpevněných ploch - přesunuto do verze 22.0
- - optimalizace polohy popisu dveří - přesunuto do verze 22.0
- - úprava legend elektro - do legendy jsou umisťovány značky prvků, ve výkazu vodičů jsou filtrovány nevýznamné názvy hladin - hotovo 2.4.2009
- - doplněny další liniové stavby - prvky/sítě (se zaměřením na elektro) - hotovo 7.10.2009
- - doplněno cca 50 prvků elektro-slaboproudu - antény, RACK, ... - hotovo 7.10.2009
- - vytvořena nová sada barevnějších elektroprvků, doplněna funkce barvení atributů - hotovo 7.10.2009

Upgrade 20.1 = verze 20.1

- - schody tříramenné s přímými stupni, schody dvou a tříramenné s šikmými stupni - stále ve vývoji - přijměte prosím omluvu za nedodržení termínu uvedení - způsobeno úpravami SkiJo pro nové verze ZwCAD 2008 a BricsCAD 8 - přesunuto do verze 21.0
- - knihovna základních materiálů pro sestavení legendy hmot - hotovo 13.3.2008
- - vzorové skladby komunikací - zpevněných ploch - přesunuto do verze 21.0
- - úpravy popisů místností - velikost, natočení - hotovo 2.4.2009
- - úpravy popisů výrobků - natočení - hotovo 2.4.2009
- - optimalizace polohy popisu dveří - přesunuto do verze 21.0
- - nové elektroprvky slaboproudu (doplněno 138 prvků EPS-EZS) - hotovo 13.4.2008

Upgrade 20 = verze 20.0 - 02.2008

- - vylepšený popis obkladů a výkaz plochy obkladů - hotovo 25.8.2007
- - odkaz s lomítkem pro popis dřevěných prvků - hotovo 9.8.2006
- - schody dvouramenné s přímými stupni - hotovo 10.1.2008
- - sortiment ocelových prvků doplněn o další profily pro výkaz a výpočet hmotnosti, knihovna rozšířena z 292 prvků na 1137 prvků (T, trubky, Jackly, tenkostěnné profily, ...) - hotovo 2.7.2007
- - další dopravní značky do knihovny - nyní celkem 94 symbolů - hotovo 26.9.2006
- - nové elektroprvky hromosvodů - hotovo 9.8.2006
- - nové elektroprvky podpor vedení (sloupy) - hotovo 9.8.2006
- - vylepšená optimalizace polohy a natočení elektro atributů - třetí atribut (speciální) bez změny polohy - hotovo 9.8.2006

Upgrade 19 = verze 19.0 - 05.2006

- - přehlednější popisy ikonek - hotovo 15.10.2005
- - nové šrafovací vzory obkladů a zdiva z lícových cihel - hotovo 1.2.2006
- - překlady POROTHERM do půdorysu - hotovo 15.11.2005
- - překlady YTONG do půdorysu - hotovo 15.11.2005
- - popis výšky obkladu - hotovo 7.3.2006
- - rohová razítka do knihovny - hotovo 7.3.2006
- - optimalizace polohy a natočení elektro atributů - hotovo 7.5.2006
- - rychlé plnění elektroatributů - hotovo 7.5.2006
- - optimalizováno přeškrtnutí vedení - určení počtu žil - hotovo 7.5.2006
- - nová funkce pro kreslení sběrnice rozvaděčů - hotovo 7.5.2006

Upgrade 18 = verze 18.4 - 09.2005

- - asociativní stavařské kótování - hotovo
- - kóta parapetu pro asociativní kótu - hotovo
- - úprava DISKOT - oprava kóty podle nastavených parametrů - hotovo
- - úprava DÉLKAČAR - počítá i s délkami křivek - hotovo
- - funkce PŘÍČKA umí uzavřít - kreslit obvodovou zeď - hotovo
- - knihovny doplněny novými prvky - hotovo
- - optimalizovaná rychlá knihovna - obsahuje nejčastěji používané prvky - hotovo
- - založena sekce knihovny dopravních značek - hotovo
- - doplněny nové šrafovací vzory krytin a dlažeb - hotovo - (pokusně a nepřesně již v r.17.2)
- - doplněn výpočet kubatury řeziva - hotovo
- - doplněn identifikátor hladin profese STAVBA - zpřehlednění názvů, "objektovost" ve výkrese - hotovo
- - optimalizované a rozšířené menu, přednost mají nové prvky - hotovo
- - nové ikonové menu - zpřehlednění, možnost řízení barvy pozadí - hotovo
- - zjednodušení a doplnění konfigurace, dialogy implicitně, nová norma implicitně - hotovo
- - při použití vrstev starého stavu jsou tyto definovány - nastaveny - hotovo
- - rozšíření profese elektro o nové prvky - hotovo
- - celá elektro-knihovna je uživatelsky modifikovatelná - hotovo
- - výkaz-legenda použitých prvků a vodičů elektro - částečně hotovo

Upgrade 17 = verze 17.0 - 05.2003

- - rozšířené kreslení dveří o:
. . . . . - dveře kyvné
. . . . . - dveře skládací
. . . . . - dveře posuvné
- - funkční parametr tloušťky okenního parapetu
- - volitelná poloha okenní výplně, kreslení výplně Vitrablok
- - zaokrouhlování kót
- - strojařské kóty upraveny podle stavařských
- - volitelné kreslení inženýrských sítí - typem čáry
- - kreslení kombinovaných komínů
- - označování a výpočet spádů ramp
- - generování tabulky místností s určeným počtem řádků
- - načítání obecných formátů geodetických souřadnic
- - nové podrobnější značky výškových bodů ve výkrese
- - odečet souřadnic JTSK a zápis do tabulky
- - vynášení bodů podle souřadnic JTSK
- - uživatelsky modifikovatelná knihovna

upgrade 16 = verze 16.10 (10.0 pro DOS) - 11.2001

- - dialog nastavení legendy místností a zápis do konfigu
- - dialog nastavení stavebních kót a zápis do konfigu
- - dialog nastavení přímého schodiště a zápis do konfigu
- - dialog nastavení točitého schodiště a zápis do konfigu
- - dialog nastaveni editace entit a zápis do konfigu
- - možnost automatického načítání servisu
- - volitelná definice status řádku
- - doplněny knihovny o:
. . . . . - vybrané druhy přesných šroubů, matic a podložek
. . . . . - přesné tvary vybraných válcovaných profilů
- - zkrácené příkazy pro ovládání variant a zrušení varianty
- - zkrácené příkazy pro ovládání XREFů

upgrade 15a = verze 15.9 (9.0 pro DOS) - 02.2001

- - nová knihovna oken VELUX s doplňky, možnost vkládání do výkresu i tabulky
- - nové příkazy SUMATRIB: a SUMBLOKY: provádí upravený výpis prvků, včetně výpočtu hmotnosti ocelových prvků a možnosti dílčího výběru z výkresu
- - příkaz pro kreslení zábradlí do zvláštní vrstvy
- - nový příkaz ZRCPOP: - zrcadlení popisu prvků - atributových značek
- - možnost přepnutí kreslení na ČSN EN ISO 7519

upgrade 15 = verze 8.0 (15.8 pro Windows) - 07.2000

- - doplněno Undo/Zpět v kótách
- - nový příkaz OPERTEX: - matematické operace s texty
- - nový příkaz VARIDIA: - nový dialog ovládání variant
- - nový příkaz DIGIT: - ortogonální překreslování (mapových podkladů) s uzavřením
- - nový příkaz SCHTP: - točité schodiště v půdorysu a modelu
- - doplněny parametry schodiště s přímými stupni
- - nový příkaz LEGEMI: - doplněna komplexní legenda místností, generování tabulky
- - příkazy PLOCHA:, MODITEX: - upraveny pro modifikaci nové značky místností
- - doplněny nástrojové panely GEODET, SPOJE, WORK
- - všechny dveře upraveny pro výpočet plochy místnosti (zvláštní vrstva pro křídlo)
- - upraveny funkce navazující na dveře

upgrade 14 = verze 7.0 (15.1 pro Windows)

- - nový příkaz OBLDVE: - kreslení obložkových dveří
- - nový příkaz VSTDVE: - kreslení vstupních a balkónových dveří
- - nový příkaz ATYDVE: - kreslení atypických dveří (volná poloha příčky v ostění ...)

upgrade 13 = verze 6.2 (14.2 pro Windows, 15.0 pro Windows)

- - nový příkaz ZRCPOPDV: - zrcadlení popisu dveří
- - nový příkaz VELPOPDV: - úprava velikosti popisu dveří
- - nový příkaz ZRCOTEDV: - zrcadlení otevírání dveří
- - nový příkaz SKJ3D: - 3D model podlaží z půdorysu
- - doplnění knihovny SKILIB o postavy a stromy
- - doplněny knihovny ocelových profilů, stromů, nábytku jako bonus
- - nový příkaz EDIENT: - pro editaci podle stávajících entit
- - opraven dialog SÍTÍ - doplněna makrohladina
- - stavebně kótuje na desetiny s předponou a příponou

- upgrade 12 = verze 6.x (14.1 pro Windows)

- - opraveny ODKAZY - velikost textu
- - příkaz MODITEX: umí přepočítávat obecné texty i výškové úrovně
- - do SÍTÍ doplněna globální hladina

- upgrade 11 = verze 6.x (14.1 pro Windows)

- - programy přepracovány pro LWPOLYLINE r.14
- - nový příkaz GEOINTER: - interpolace výškových bodů
- - menu Windows doplněno o roletu profesí
- - profese UT a ELEKTRO funkční pro Windows

- upgrade 10 = verze 5.x (13.1 pro Windows)

- - doplněny dialogové panely vybraných příkazů
- - doplněna konfigurace SkiJo
- - nový příkaz SUMATEX: - součet textových entit
- - výztužné prvky - nový prvek popisu
- - nový příkaz HYDROIZ: - kreslení izolace proti vodě
- - určování odsazení obkladu a hydroizolace

- upgrade 9 = verze 4.x

- - zalomené ostění u oken
- - zadávání otvoru šířkou pilířku
- - zadávání příčky upřesněním polohy
- - undo/zpět u příčky
- - nový příkaz SODKAZ: - středový odkaz s úhlopříčkou
- - řízení velikosti svaru dle globální výšky

- upgrade 8 = verze 3.x

- - nový příkaz SLUČKA: - geodetický příkaz pro spojení parcel
- - doplnění sítí - sdělovací, plyny
- - výškové kótování (ÚROVNĚ) odečítá výšky z výkresu
- - pomocné měřítko výkresu

- upgrade 7 = verze 3.x

- - OC-PRVEK, OC-PRVKY - nové prvky popisu oceli
- - řízení zobrazování XREF
- - nové základní geodetické příkazy
- - využití možností r.12 v menu

- upgrade 6 = verze 2.x

- - řešené undo ve všech příkazech
- - nové šrafy dle ČSN
- - důsledné řízení velikostí popisu
- - ošetřené řízení hladin
- - nový příkaz pro zrušení otvoru a popis nosníků
- - extrakt dřevěných prvků

- upgrade 5

- - menu profesí, pomocné
- - nový příkaz pro uložení stavu vrstev
- - nový příkaz pro zrcadlení kót a výrobků
- - nové příkazy rozděl, varianta, změnatr, obrys